Pretraži

Novi svjetski poredak

NWO

Mali molitvenik čudotvornih ikona Bogorodičinih

Hvala! Prekrasan je! Bog vas blagoslovio!

Upoznaj pravoslavlje

Došao je i naš jubilarni, tisućiti članak na ovom novom blogu. Tim povodom, darujemo vam mali molitvenik čudotvornih ikona Bogorodičinih. Bile vam ove ikone i molitve na blagoslov i svako ovozemaljsko i vječno dobro.

link za preuzimanje u pdf-u (obavezno biti ulogiran u google/gmail): Mali molitvenik čudotvornih ikona Bogorodičinih

View original post

“Noć vještica” iz duhovne perspektive

Sve potpisujem! Vrlo edukativno i inspirativno! Ali i poticaj za borbu protiv ovih zlih sila! I ja sam nedavno ponovila moj video uradak u Community kod mene na YT kanalu i nastojim ga pokazati mnogima kako bih spasila koju dušicu, koje dijete iz ralja sotonista. Kanal mi nije monetiziran i sve radim iz puke unutarnje potrebe da pomognem ljudima u osvješćivanju, ali i da razveselim s ponekom pjesmom koju je sve teže vidjeti u masovnim medijima.
Pozdrav Milane i neka te čuva dragi Bog,
Jelena
P.S. Ovaj video: https://www.youtube.com/watch?v=sUfuzcZMmPE

Živi trenutak

“Noć vještica” iz duhovne perspektive: Kroz krinku zabave se dozivaju negativne energije!

Foto: pixabay.com

Istraživanjem temeljenim na duhovnoj znanosti otkriveno je da su proslavu Noći vještica potaknuli negativni entiteti s ciljem stvaranja i širenja crne negativne energije u društvu. Gdje je prisutno ime ili oblik duhova, odnosno negativnih entiteta, prisutna je i njihova energija.

Dakle, kada se ljudi oblače u zastrašujuće kostime i maske kostura, duhova, vještica i sl., oni privlače stvarne negativne entitete. S obzirom da se to događa na suptilnoj razini, mnogi od nas nisu svjesni posljedica koje ova proslava nosi na duhovnoj razini. Bez razvijenog šestog čula jako je teško pojmiti da naoko bezazlena zabava kostimiranja u strašne likove može biti otvoren poziv negativnim energijama.

Smatra se da Noć vještica, zapravo, vuče korijene iz drevne keltske proslave nazvane prema Bogu Smrti, Samhain-u, koji je slao zle duhove da napadaju ljude, a oni su im mogli pobjeći jedino…

View original post još 673 riječi

Arhimandrit Rafail Karelin: O kontracepciji i umjetnoj oplodnji

Upoznaj pravoslavlje

Pi­ta­nje: Mno­gi sma­tra­ju da je pobačaj ubojstvo, za kršća­ne ne­do­pu­sti­vo, ali da se upo­tre­ba kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va, iako se ne sla­že s kršćan­skim shva­ća­njem bra­ka, ipak mo­že to­le­ri­ra­ti, s ob­zi­rom na da­na­šnji na­čin ži­vo­ta. U sva­koj ljekarni po­sto­ji ši­rok asor­ti­man tih sred­sta­va, a po­seb­no je po­pu­lar­na tzv. spi­ra­la. Ka­žu da se pri upo­tre­bi kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va ba­rem ne do­ga­đa ubojstvo plo­da, od­no­sno ži­vog čo­vje­ka. Je li to isti­na?

Od­go­vor: Far­ma­ce­u­ti ko­ji pri­pre­ma­ju ta sred­stva, i liječnici ko­ji ih, u prak­si, da­ju, skri­va­ju isti­nu o stvar­nom djelovanju tih pre­pa­ra­ta. Sam na­ziv kon­tra­cep­tiv­na sred­stva, od­no­sno sred­stva pro­tiv za­če­ća je či­sta ka­mu­fla­ža. Ni jed­no od tih sred­sta­va ne mo­že u pot­pu­no­sti ga­ran­tirati za­šti­tu od za­če­ća i za­to su ona na­mije­nje­na ubojstvu plo­da na­kon za­če­ća. Ve­ći­na tih sred­sta­va se uop­će ne od­no­si izravno na za­če­će, ne­go su na­mije­nje­na za ubojstvo ži­vog em­bri­ja. Ona naj­če­šće iza­zi­va­ju nje­go­vo tro­va­nje.

Što se ti­če tzv. spi­ra­le…

View original post još 456 riječi

Propovijed patrijarha Porfirija u Vukovaru 16.10.2022.

Upoznaj pravoslavlje

Braćo i sestre, vjerni narode Božji, jedan drevni antički putopisac obilazeći mnoge krajeve upoznao je mnoge razne narode i vidio je da svaki narod ima neku svoju specifičnost i da se u ponečem razlikuje od drugih. Isto tako je konstatirao da postoji nešto što je jedinstveno za sve narode i pored svih različitosti, a to je činjenica da je svaki narod imao određeno mjesto za molitvu, mjesto odakle se obraćao Bogu, mjesto za samopromatranje sebe i mjesto za formiranje svog sustava vrijednosti. Što nam to kazuje, draga djeco duhovna? Već ovo povijesno svjedočanstvo nam otkriva tu veliku istinu da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju i da nije samo biološko, materijalno i potrošačko biće, biće stvoreno za prolazni svijet, biće koje smisao postojanja može pronaći samo u trošnim i uskim, krhkim i sjenovitim oblicima ovog privremenog svijeta.

Čovjek je, najprije i iznad svega, duhovno biće žedno vječnog smisla…

View original post još 2.111 riječi

Sekunda dug život

Živi trenutak

Sekunda, dug život

Foto: pixabay.com

Žurio je na posao, gdje je radio kao direktor velike firme. Koračao je pločnikom i jeo veliki hamburger. Malo sivo mače je trčalo za njim. Vjerovatno gladno. Osvrnuo se smrknut i malo ga odgurnuo. Zacviljelo je i odletjelo u stranu, pravo na put. Naišao je automobil i malo ga zakačio. Sve se desilo u sekundi.

Beživotno malo tijelo je ležalo na cesti. Siva mačka je istrčala iz susjednog dvorišta. Pokušala je da poliže mače puna užasa i beznađa. Podigla je glavu, pogledala čovjeka sa hamburgerom u rukama i tiho upitno mjauknula. Čovjek je osjetio mučninu, sagnuo se i povratio.

Prvi put u svom životu došao je u firmu, otišao u svoju kancelariju i samo sjedio za stolom čitav dan. Kao direktor uvijek je bio grub, ali pošten. Cijenio je ljude po učinku.

Tu noć je vrlo malo spavao. Sanjao je malo mače, njegovu majku i…

View original post još 471 riječ

Priča o monahu- pustinjaku

Eh, ovo izazva kod mene i suze i smijeh. Živa istina i svi se pomalo možemo naći u tom ukroćivanju vlastitog ega, ali i u umirivanju, obučavanju, motiviranju te u treniranju razlikovanja dobrog i lošeg.

Živi trenutak

Priča o monahu- pustinjaku

Foto: pixabay.com

Jednom su pitali monaha – pustinjaka:

Kako ti nije dosadno stalno biti sam?

A on im odgovori:

Imam puno posla: treba istrenirati dva sokola i dva orla, umiriti dva zeca, obučiti zmiju, motivirati magarca i ukrotiti lava.

Ali mi ne vidimo životinje pored tebe. Gdje su one?

Monah odgovori:

Mi nosimo ove životinje u sebi.

Dva sokola se bacaju na sve što vide, i na dobro i na loše, i na korisno i na štetno. Moram ih naučiti da razlikuju dobro i loše. To su moje oči.

Dva orla kandžama kidaju i uništavaju sve čega se dotaknu. Moram ih naučiti da služe i pomažu, a ne da rade štetu. To su moje ruke.

Zečevi stalno skaču naprijed – natrag, skrivajući se od straha. Moram ih umiriti i naučiti da se nose sa teškim situacijama, a ne da bježe od problema. To su moje noge.

View original post još 84 riječi

Želite li ovo svojoj djeci?- Mentalno programiranje školskih učenika i jedenje kukaca

Je*o vam pas mater zločinačku! Stare ste uništili pelcom, srednju generaciju medijima, a djecu namjeravate trovati i izglađivati!

Živi trenutak

Želite li ovo svojoj djeci?- Mentalno programiranje školskih učenika i jedenje kukaca

Foto: pixabay.com

Ako se istovremeno događa sljedeće:

– Inflacija i prijetnja nestašice energenata i hrane.

– Prisilno smanjenje stočnog fonda, uništavanje poljoprivrede.

( Najpoznatiji ali ne i jedini primjer je Nizozemska gdje planiraju odstraniti 1/3 stoke.)

– I sve agresivnije promoviranje jedenja kukaca, crva i sl.

Onda ne treba biti previše pametan pa izvući zaključke.

Pogledajte video. Ovako se odgajaju generacije po ukusu her Schwaba.


Izvor: Rubni Portal

View original post

Audio snimka razgovora očajnog oca i farmaceutkinje: Sedmogodišnje dijete dobilo miokarditis nakon primljenog cjepiva

Živi trenutak

Audio snimka razgovora očajnog oca i farmaceutkinje: Sedmogodišnje dijete dobilo miokarditis nakon primljenog cjepiva

Foto: pixabay.com

Prijepis cijele audio snimke (za slučaj da zapis bude uklonjen):

Otac: Jeste li vi farmaceut?

Farmaceut: Da, kako mogu pomoći?

Otac: Imam pitanje, supruga je protivno mojoj želji prije nekoliko dana dovela mog sedmogodišnjeg sina na vakcinaciju koji je sada u bolnici sa miokarditisom. I logično je da nisam sretan niti sa vama niti sa svojom ženom. Rekla mi je da joj nije rečeno da je to potencijalni neželjeni efekt. Pitam zašto joj to niste rekli?

Farmaceut:U redu, oprostite, dakle, to je prilično rijetka nuspojava.

Otac: Ne, nije. Ne, nije rijetko, zato što sam istraživao, to je uobičajeno. U SAD-u postoji na desetine tisuća (miokarditisi) prijavljenih na CDC stranici. Zašto to ne govorite roditeljima?

Farmaceut: MOŽEMO UPLAŠITI RODITELJE , A ONDA ONI NEĆE HTJETI CIJEPITI SVOJE DIJETE.

Otac: Znači, ne želite plašiti…

View original post još 983 riječi

“Znanost” opasnih namjera: Svjedočanstvo jedne (mlade) hrvatske liječnice

Živi trenutak

Znanost” opasnih namjera: Svjedočanstvo jedne (mlade) hrvatske liječnice

Foto: pixabay.com

Iz dobro poznatih razloga, liječnica želi ostati anonimna. U nastavku je indikativan i autoriziran dio našeg razgovora:

“Ne znam kako je vani, u inozemstvu, u bolničkim ustanovama, ali znam da je u mojoj ustanovi vođenje medicinske dokumentacije ravnokriminalu.Znači, u HR je točna onaizreka : postoji laž, prokleta laž i statistika.

Podaci se cifraju kako kome odgovara. Na moje oči sam vidjela kako se kod teških stanja koja bi se mogla dovesti u vezu s cjepivom (ako bi postojali zainteresirani koji bi i proveli nekakvu studiju), u medicinskoj dokumentaciji i otpusnim pismima izostavi podatak o epidemiološkoj anamnezi ako se radi o pacijentu nepreboljelom od Covid-19, a cijepljen je 2-3x, dok se uredno napiše ako je prebolio Covid-19.

Komplikacije se uporno povezuju s preboljenjem Covid-19, a prigodno se ne povezuje s drugim stanjima koja se onda…

View original post još 540 riječi

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

Gore ↑