Upoznaj pravoslavlje

Pi­ta­nje: Mno­gi sma­tra­ju da je pobačaj ubojstvo, za kršća­ne ne­do­pu­sti­vo, ali da se upo­tre­ba kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va, iako se ne sla­že s kršćan­skim shva­ća­njem bra­ka, ipak mo­že to­le­ri­ra­ti, s ob­zi­rom na da­na­šnji na­čin ži­vo­ta. U sva­koj ljekarni po­sto­ji ši­rok asor­ti­man tih sred­sta­va, a po­seb­no je po­pu­lar­na tzv. spi­ra­la. Ka­žu da se pri upo­tre­bi kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va ba­rem ne do­ga­đa ubojstvo plo­da, od­no­sno ži­vog čo­vje­ka. Je li to isti­na?

Od­go­vor: Far­ma­ce­u­ti ko­ji pri­pre­ma­ju ta sred­stva, i liječnici ko­ji ih, u prak­si, da­ju, skri­va­ju isti­nu o stvar­nom djelovanju tih pre­pa­ra­ta. Sam na­ziv kon­tra­cep­tiv­na sred­stva, od­no­sno sred­stva pro­tiv za­če­ća je či­sta ka­mu­fla­ža. Ni jed­no od tih sred­sta­va ne mo­že u pot­pu­no­sti ga­ran­tirati za­šti­tu od za­če­ća i za­to su ona na­mije­nje­na ubojstvu plo­da na­kon za­če­ća. Ve­ći­na tih sred­sta­va se uop­će ne od­no­si izravno na za­če­će, ne­go su na­mije­nje­na za ubojstvo ži­vog em­bri­ja. Ona naj­če­šće iza­zi­va­ju nje­go­vo tro­va­nje.

Što se ti­če tzv. spi­ra­le…

View original post još 456 riječi